Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 190/UBND-VP ngày 01/4/2020 V/v Xin ý kiến đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ XI

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo lấy ý kiến góp ý  
Công văn số 190/UBND-VP ngày 01/4/2020 V/v Xin ý kiến đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ XI