Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 V/v Phê duyệt điều chỉnh dự toán, cơ cấu tổng mức đầu tư của Báo cáo KTKT và phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu công trình: cải tạo, nâng cấp đường ĐH 02 kéo dài đoạn từ ngã tư An nội đến thôn Đội, xã an nội

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm  
Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 V/v Phê duyệt điều chỉnh dự toán, cơ cấu tổng mức đầu tư của Báo cáo KTKT và phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu công trình: cải tạo, nâng cấp đường ĐH 02 kéo dài đoạn từ ngã tư An nội đến thôn Đội, xã an nội